Описание отеля 7 дней 3*

Viesnīca "7 Days" atrodas pilsētas kultūrvēsturiskajā centrā. // Обновлено 23 марта 2023
Нет туров в этот отель из Украины

Расположение

Pilsētas administratīvajā centrā, 4 km no dzelzceļa stacijas un netālu no galvenajiem vēsturiskajiem apskates objektiem.

Услуги в отеле

Escher restorāns (Eiropas virtuve), Hotei restorāns (japāņu un taju virtuve), kafijas studija ar vasaras terasi, ūdenspīpes telpa, fitnesa un SPA centrs (baseins, turbo solārijs, somu sauna un turku tvaika pirts, trenažieru zāle, masāžas telpa, VIP sauna ), Wi-Fi un vadu internets, veļas mazgātava un ķīmiskā tīrīšana, bankas filiāle, konferenču zāle (100 vietas), sanāksmju telpa (50 vietas).

Номера

219 ērti numuri

В номерах

- gaisa kondicionēšana,
- Televizors,
- satelīttelevīzija ar starptautiskajiem kanāliem,
- ledusskapis,
- ortopēdiskie matrači,
- rakstāmgalds ar lampu
- interneta pieslēgums (LAN, Wi-Fi 7-11 stāvā),
- tālrunis (pilsētas līnija),
- vannas piederumi,
- tualetes piederumi.

Адрес

32300 Ukraina, Hmeļņickas apgabals, Kamenec-Podoļska, st. Katedrāle, 4
cipariem 7,9
apkalpošana 7,6
tīrība 8,2
uzturs 7,5
infrastruktūra 8,1
Нет туров в этот отель из Украины
Atsauksmes par 7 dnei 3*
7.2 no 10 45 atsauksmes | №3 no 29 viesnīcas Kamjaņecs-Podiļskis

Laba viesnīca 28 Oktobris 2019 Novērtējums 8.0

Laba viesnī ca, bet kur vē l uzlabojumi
- no rī ta nav kur dzert kafiju (kas traucē nolikt automā tu? );
- ē dnī cā -restorā nā ir ļ oti tumš s, ļ oti;
– Dzī voju vienā istabā ar kolē ģ i, iedeva vienu atslē gu, kas bija neē rti.
Patika:
- plaš as kon...


Istaba nav tīra, bet darbinieki netiek pieskatīti 03 Jūnijs 2018 Novērtējums 3.0

Vienvietī ga istaba par 480 UAH - ir kondicionieris, viss pā rē jais ir standarta. Par š o cenu tas ir ļ oti labs.
Lai telpā ieslē gtu elektrī bu, karte jā ievieto speciā lā blokā . Reģ istratū rā viņ i par to nebrī dina, uz jebkura uzraksta bloka. Vienī gais veids, k&...


Patika, apmierināts 28 Marta 2018 Novērtējums 8.0

Viesnī ca tika izvē lē ta galvenokā rt kvalitā tes atsauksmju dē ļ . Brī vdienā s devos uz Kamencu ar bē rnu. Ieraš anā s 3:30. Vajadzē ja garantiju, ka pieņ ems un apmetī sies naktī . Un tā arī bija. Rezervā cijas serviss ā tri un detalizē ti atbild uz j...


Nu, tikai š odien atbraucu no turienes. Gaidī ju labā kus apstā kļ us. Pirmkā rt: pirmo reizi apmetos viesnī cā , kur ir maksas autostā vvieta un maksas bē rnistaba! Otrkā rt, viesnī ca ir nedaudz nogurusi un numuriņ š par septiņ simt grivnā m neizskatā s pē c septi ...


laba viesnīca, bet novecojusi 11 Aprilis 2015 Novērtējums 7.0

Normā la parasta viesnī ca, bet novecojusi. vecā s mē beles. vannasistabas rokturi, parasta istabiņ a nav tā s naudas vē rta. Bijā m istabā ar vienu gultu, laikam standarta. Arī baseins ir vecs un jā renovē , jā maina visas flī zes, bet tā esamī ba ir liels pluss. Viņ i labi...


Izcila viesnīca 06 Janvāri 2015 Novērtējums 8.0

Bijā m š ajā viesnī cā.2 naktis "Accord" ekskursijas ietvaros. Lieliska Eiropas lī meņ a viesnī ca. Š ā di vajadzē tu izskatī ties visiem "trī s". Tī rī ba, kā rtī ba, visas mē beles jaunas. Santehnika augstā lī menī . Wifi istabā s. Brokastis ir bufe...


Lieliska viesnīca nedēļas nogalei 04 Oktobris 2014 Novērtējums 8.0

Mē s ar ģ imeni devā mies nedē ļ as nogalē uz Kamenec-Podoļ skā . Izcila viesnī ca. Nav pretenziju. Rezervē jā m Bookingā , bet uz vietas izrā dī jā s, ka visi jautā jumi ir jā atrisina viesnī cā vai viņ u oficiā lajā mā jaslapā - daudz ska...


Jūs saņemat vairāk, nekā gaidījāt 07 Jūnijs 2014 Novērtējums 9.0

Lieliska viesnī ca par saprā tī gu naudu. Ļ oti uzmanī gs un pieklā jī gs personā ls. Labs remonts. Normā ls ē diens. Ir labi restorā ni un spa centrs, karaoke klubs! Jaunieš u kompā nijai tas ir tas, kas jums nepiecieš ams. Mē s nā ksim vē l ; )...


Laba viesnīca 3 zvaigznēm. 08 Maija 2014 Novērtējums 7.0

Viesnī ca atstā ja ļ oti labu iespaidu. Istabā viss, kā aprakstī ts mā jaslapā (standarta divvietī gs numurs). Viss ir ļ oti tī rs, lieliska vannas istaba. Lielā kais viesnī cas mī nuss: visur dzirdams viss, slikta skaņ as izolā cija. Var dzirdē t savus kaimiņ us un to, ...


Pieklājīga viesnīca ar labu apkalpošanu 01 Maija 2014 Novērtējums 10.0

Es gaidī ju labu, un tas ir tas, ko es saņ ē mu. VIP pirtī negā ju, jo nicinos ienirt publiskajos dž akuzi, un viņ u trenaž ieru zā le ir super, vietē jo ir daudz, kas nozī mē , ka cena un kvalitā te ir augstā lī menī . Brokastis kā rtī gas, salā ti, aukstie ga...


4 причины выбрать этот отель
Квалифицированный персонал
Безопасность гостей и безопасность их имущества
Функциональные, укомплектованные номера
Роскошный отель